Wybierz język

Regulamin

Regulamin Platformy

 1. WPROWADZENIE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z zasobów i funkcjonalności Internetowej platformy szachowej Chesslife.eu dostępnej pod adresem https://chesslife.eu/ – nazywanej dalej Platformą.
   Właścicielem Platformy jest STOWARZYSZENIE CHESS AND LASER WAR z siedzibą w Koszalinie (adres: 75-950 Koszalin ul. Przemysłowa 11b), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000537846, NIP 6692556141, REGON 38545321700000, – nazywana dalej STOWARZYSZENIE CHESS AND LASER WAR i określana mianem Administratora.
  2. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Zasadami Użytkowania, określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności.
  3. Rozpoczęcie użytkowania Platformy oznacza akceptację Zasad Użytkowania, o których mowa w punkcie 1.2.
  4. Administratorem Danych Osobowych dla danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest STOWARZYSZENIE CHESS AND LASER WAR. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

 1. ZMIANY W REGULAMINIE
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie na zasadach określonych w punkcie 14.
  2. W przypadku zmian w Regulaminie, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z tymi zmianami oraz do ich akceptacji w celu dalszego korzystania z Platformy lub do wypowiedzenia Umowy.

 

 1. DEFINICJE
  1. Platforma – Internetowa Platforma Szachowa Chesslife.eu dostępna pod adresem https://chesslife.eu/.
  2. Administrator – STOWARZYSZENIE CHESS AND LASER WAR, z siedzibą w Koszalinie (adres: 75-950 Koszalin ul. Przemysłowa 11b).
  3. Regulamin – niniejsze zasady i warunki korzystania z Platformy.
  4. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym STOWARZYSZENIE CHESS AND LASER WAR, w którym gromadzone są dane dostępne na Platformie, dane podane przez Użytkownika oraz informacje o zakupionych przez niego Usługach.
  5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez prawo także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca z Konta.
  6. Partner – Użytkownik, który zawarł z Administratorem Umowę Partnerską o której mowa w punkcie 7.10.
  7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Platformy.
  8. Umowa – umowa dostępu do Platformy zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika użytkowania Platformy, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  9. Paczka Zadań – zbiór edukacyjnych zadań szachowych dotyczących wybranego zagadnienia, np."atak z odsłony”,  których rozwiązywanie przez Użytkownika odbywa się przez Internet poprzez wprowadzanie kolejnych posunięć na szachownicy dostępnej na Platformie. Rozwiązywanie zadań ma charakter interaktywny – dla każdego zadania serwer dostarcza Użytkownikowi informacji zwrotnej o poprawności jego rozwiązania.
  10. Biblioteka Zadań – kolekcja Paczek Zadań dostępnych na Platformie.
  11. Materiały Edukacyjne – edukacyjne zadania i filmy szachowe udostępniane na Platformie w Bibliotece Zadań.
  12. Konsument – zgodnie z Art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami) osoba fizyczną dokonującą z Administratorem czynności prawnej (tj. zawarcia Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1. DOSTĘP DO PLATFORMY I ZAWARTOŚĆ
  1. Na Platformie dostępne są następujące Usługi: Panel Zawodnika, a także Materiały Edukacyjne, na które składają się zadania szachowe zebrane w Bibliotece Zadań.
  2. W celu korzystania z Usług konieczne jest dokonanie rejestracji na Platformie, a następnie dokonanie aktywacji Konta utworzonego w wyniku rejestracji.
  3. W celu rejestracji na Platformie konieczne jest (1) wypełnieniu formularza rejestracji i (2) kliknięciu pola „Dołącz do nas”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy/nazwa klubu lub organizacji, adres poczty elektronicznej (e-mail), miasto, kraj, data urodzenia, płeć oraz hasło. W wypadku Użytkowników niebędących Konsumentami niezbędne jest podanie nazwy firmy/klubu/organizacji oraz numeru NIP.
  4. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego.
  5. W celu dokonania aktywacji Konta konieczne jest kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany w wiadomości e-mail wysłanej przez Administratora na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.
  6. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Administratora, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Portalu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, Awatarach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników z wyjątkiem następujących danych:

- adresu e-mail,

- hasła do Konta,

- kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych.

  1. Korzystanie z Platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox w wersji najnowszej lub jednej wersji wstecz, IE w wersji 10.0 lub wyższej, Chrome w wersji najnowszej lub jednej wersji wstecz, Opera w wersji najnowszej lub jednej wersji wstecz, Safari w wersji najnowszej lub jednej wersji wstecz.

 

 1. UŻYTKOWANIE PLATFORMY
  1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownik jest obowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  2. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  3. Użytkownika obowiązuje zakaz podejmowania prób nieautoryzowanego dostępu do Platformy, wszelkich nielegalnych wejść na Platformę, wykorzystywania Platformy do dystrybucji nielegalnego oprogramowania, w tym wirusów, robaków, trojanów, bomb logicznych lub czasowych.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. KORZYSTANIE Z KONTA I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG
  1. Korzystanie z Konta możliwe jest po dokonaniu rejestracji zgodnie z punktem 4.3 i aktywacji Konta zgodnie z punktem 4.5.
  2. Usługi świadczone są odpłatnie. Koszt rejestracji wynosi 28 złotych brutto.
  3. Użytkownik ma możliwość, w każdym czasie i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@chesslife.eu lub pisemnie na adres STOWARZYSZENIE CHESS AND LASER WAR 75-950 Koszalin ul. Przemysłowa 11b.

 

 1. USŁUGI
  1. Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy.

 

 1. PŁATNOŚCI
  1. Administrator udostępnia Użytkownikowi sposób płatności tradycyjnym przelewem bankowym oraz za pośrednictwem zewnętrznego serwisu obsługującego płatności.
  2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi, tj. kartą kredytową i e-przelewem, przeprowadzane są zgodnie z wyborem Użytkownika dokonanym za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
  3. Ceny zamieszczone na Stronie Internetowej Platformy stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich.
  4. Ostateczną ceną Usługi jest cena określona w złotych polskich zawarta na Stronie Internetowej Platformy w momencie składania zamówienia przez Użytkownika
  5. Administrator ma możliwość wystawiania i udostępniania Użytkownikom, faktur VAT w formie elektronicznej.
  6. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez jego podpisu i doręczanie jej drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
  7. Użytkownik może wymagać wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. W przypadku zgłoszenia powyższego żądania przez Użytkownika, Administrator pobiera opłatę manipulacyjną za wysyłkę faktury w wysokości 5 zł brutto.
  8. Danymi do faktury są dane podane w formularzu rejestracyjnym.

 

 1. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU
  1. W razie naruszenia przez Użytkownika Zasad Użytkowania, Administrator może: zawiesić na czas oznaczony lub nieoznaczony Konto Użytkownika; usunąć Konto Użytkownika, jeżeli ten pomimo upomnienia w dalszym ciągu narusza Zasady Użytkowania.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych blokad lub obostrzeń w działaniu Platformy, w razie stwierdzenia działania na szkodę Administratora.

 

 1. INFORMACJE, KTÓRE O TOBIE PRZECHOWUJEMY
  1. Administrator prowadzi Polityka Prywatności, określającą zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji Usług żądanych przez Użytkownika.
  2. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Z zastrzeżeniem punktu 11.2 Użytkownikom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Administratorem, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie. Pismo składane przez Użytkownika powinno zostać przesłane na adres siedziby Administratora. Wypowiedzenie może zostać przesłane także drogą elektroniczną na adres info@chesslife.eu
  2. Umowa o świadczenie Usługi Panel Zawodnika stanowi umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umów o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się w następujących przypadkach:
   1. z dniem upływu okresu, na jaki została wykupiona Usługa, w przypadku, gdy nie został on przedłużony przez Użytkownika,
   2. z dniem upływu okresu wypowiedzenia,
   3. z dniem rozwiązania Umowy z powodu naruszenia Regulaminu przez Użytkownika.
  2. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług z miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn określonych w wypowiedzeniu. Termin wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie. Pismo składane przez Użytkownika powinno zostać przesłane na adres siedziby Administratora. Wypowiedzenie może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres info@chesslife.eu
  3. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, skutecznym na dzień wejścia w życie zmian.
  4. W razie rozwiązania Umowy Użytkownikowi zostanie zwrócona część zapłaconej ceny - proporcjonalnie do okresu korzystania z Usług, nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu okresu wypowiedzenia. Zwrot płatności zostanie dokonany przelewem na podany przez Użytkownika numer rachunku w polskim banku, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
  5. Za wyraźną zgodą Użytkownika środki podlegające zwrotowi o których mowa w punkcie 12.4 mogą zostać zaliczone na poczet należności za inne usługi dostępne na Platformie.
  6. W przypadku, wypowiedzenia przez Użytkownika Umowy przed okresem na który została zawarta z przyczyn nieleżących po stronie Administratora, zwracana kwota zostaje pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł brutto.
  7. W przypadku rozwiązania Umowy z powodu naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji kolejnego Konta Użytkownika.

 

 1. REKLAMACJE
  1. Jeśli Usługa posiada wadę fizyczną lub prawną, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
  2. Podstawę i zakres odpowiedzialności Administratora za wady określają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności Kodeks Cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta.
  3. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Administratora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@chesslife.eu.
  4. Zaleca się podanie przez Użytkownika składającego reklamację: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; (2) żądania sposobu doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy; (3) danych kontaktowych składającego reklamację.
  5. Administrator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  6. Jeżeli Administrator posiada wobec reklamującego Użytkownika wymagalną i niesporną wierzytelność pieniężną z tytułu Umowy, która może być dochodzona w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, może ją potrącić z wierzytelności reklamującego, tj. z kwoty pieniężnej przysługującej reklamującemu w wyniku uwzględnienia (uznania) reklamacji. Oświadczenie Administratora o dokonaniu potrącenia przesyłane jest reklamującemu wraz z odpowiedzią na reklamację.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszelkie zasoby dostępne na Platformie, w tym Usługi i Materiały Edukacyjne oraz dane wymienione w punkcie 1.4, stanowią wyłączną własność Administratora.
  2. Zasoby o których mowa w pkt. 1 podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  3. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych na Platformie przysługują Administratorowi. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Administrator prezentuje na Platformie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
  4. Poprzez korzystanie z zasobów dostępnych na Platformie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
  5. Bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora Użytkownicy mogą korzystać z Platformy oraz zasobów w niej zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Platformy lub jego części lub utworów zamieszczonych na Platformie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
  6. Zamieszczając na Platformie informację Użytkownik oświadcza, że są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby mogły one być udostępniane na łamach Platformy i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że ich treść i forma nie narusza obowiązujących przepisów.
  7. Jeżeli informacja, którą Użytkownik zamieszcza na Platformie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich publikowanie w Serwisie https://chesslife.eu/  oraz do korzystania z tych elementów na następujących polach eksploatacji:
   1. wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   2. każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:
    1. w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
    2. na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji serwisu https://chesslife.eu/ 
    3. poprzez emisję w radiu i telewizji,
    4. poprzez publikację w prasie,
    5. wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych.
  8. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania na Platformę.
  9. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

 

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jeżeli jest to spowodowane przez siłę wyższą. Przez siłę wyższą obok zdarzeń zdefiniowanych w kodeksie cywilnym należy także rozumieć awarie sieci telekomunikacyjnych, awarie sieci operatorów publicznych i innych podmiotów lub inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci Internetowej.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z przyczyn niezależnych od Administratora, jeżeli jest to spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. przerwy w dostępie do urządzeń lub przerwy w transmisji spowodowane zdarzeniami losowymi lub nieprawidłowym działaniem sieci innych operatorów telekomunikacyjnych niezbędnych do posiadania przez Użytkownika dostępu do Usług świadczonych przez Administratora,
   2. szkody wynikłe z pośrednictwa osób trzecich, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności,
   3. szkody powstałe po stronie Użytkownika, spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem przez Użytkownika danych pozwalających na jego identyfikację lub autoryzację, w szczególności użycie poufnych danych dostępowych przez osoby nieupoważnione,
   4. szkody powstałe wskutek podania przez Użytkownika błędnych danych rejestracyjnych lub kontaktowych.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji, rozbudowy i naprawy Platformy – bez ograniczenia zakresu Usług dostępnego dla Użytkownika, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkownika.
  4. Administrator zastrzega, że z uwagi na konieczność dokonywania prac serwisowych Platforma może być niedostępna dla Użytkowników maksymalnie przez 10 godzin w okresie wynoszącym 14 dni, przy czym jednorazowa przerwa nie może przekroczyć 4 godzin. Administrator poinformuje Użytkowników o planowanych pracach serwisowych co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem.
  5. Brak dostępu do Platformy wynikający z prac serwisowych o których mowa w paragrafie 15.1 nie może stanowić podstawy reklamacji oraz podstawy wypowiedzenia umowy.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utracone korzyści Użytkownika lub innych osób wynikające z przerw lub zakłóceń w funkcjonowaniu Platformy, o których mowa w punktach 16.1, 16.2, 16.3 i 16.4.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Umowa zawierana poprzez Platformę zawierana jest w języku polskim.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i zasad świadczenia usług – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach Użytkowania mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021.